Az ősi és felülmúlhatatlan
Körülbelül három héttel ez­előtt New York állam északi ré­szében részt vettem egy szemi­náriumon, amely a kommuniká­ció és a társadalom viszonyával foglalkozott' (.. .) Nemigen tudnám pontosan vissza­adni, amit mondtam, mert mint minden előadásomon, rögtönözve beszéltem. De ahogy emlékszem a lényegre, valami ilyesmi volt: Mivel a tegnapelőtti előadónk a tévékazettákról beszélt, és lenyű­göző képet varázsolt elénk arról a jövőről, amelyben kazetták._és műholdak uralják maid a hír­közlés területét, én most felhasz­nálom tudományos-fantasztikus szakértelmemet arra, hogy még távolabbra nézzünk előre a jö­vőbe, és lássuk, miképp lehet
tovább tökéletesíteni, még sokol­dalúbbá tenni a kazettákat.
Mindenekelőtt amint az elő­adótól is megtudtuk, meglehető­sen terjedelmes és költséges be­rendezés kell ahhoz, hogy lejátsz-szuk a szalagot, képernyőre vi­gyük a képet és hangszóróba a kísérő hangot.
Nyilvánvalóan elvárnánk, hogy ez a segédberendezés kisebb, könnyebb és hordozható legyen.
Végső fokon teljesen el kelle­ne tűnnie, és beépülnie magába a kazettába. Másodszor, ahhoz, hogy a kazettában tárolt infor­mációt átalakítsuk képpé és hanggá, energia szükséges. Ez
megterheli a környezetet. (...) Következésképp elvárnánk, hogy a kazetta lejátszásához szüksé­ges energia kisebb legyen. Végső fokon nullára kellene csökken­nie.
Képzeljünk el tehát egy segéd­berendezés nélkül használható, de könnyűszerrel hordozható ka­zettát. Noha előállításához e-nergia kell, felhasználása nem kíván sem energiát, sem külön felszerelést. Nem kell hozzá konnektor, nem kell hozzá elem, másunkkal vihetjük oda, ahol a legkényelmesebb néznünk: az ágyba, a fürdőszobába, a pad­lásra, egy fára.
A közönséges kazetta termé­szetesen hangot és fényt bocsát ki. Nyilvánvalóan a néző számá­ra tisztán kivehetőnek leli len­nie a hangnak és a képnek, de hiba, ha magára vonja mások figyelmét is, akiket nem érdekel. Az ideális kazettát csak nézője láthatja és hallhatja. Akármi­lyen ravaszok is a ma kapható vagy a közeljövőben elképzelhe­tő kazetták, mindenképpen ke­zelőszerveket igényelnek. Van rajtuk ki- és bekapcsoló gomb, vannak gombok a szín, a hang­erő, a fényerő, a kontraszt sza­bályozására és így tovább. Én olyan kazettát látok lelki sze­mem előtt, amelyben mindez le­hetőleg gondolati parancsra tör­ténik.
Olyan kazettáról álmodom, a-melyben a szalag megáll, mi­helyt elfordítom a tekintetem. Mindaddig áll, míg oda nem né­zek, akkor viszont azonnal meg­indul. Olyan kazettáról álmo­dom, amely kényem-kedvem sze­rint lassabban vagy gyorsabban, előre vagy hátra, kihagyásokkal
vagy ismétlésekkel tudja leját­szani tartalmát. Valljuk be, hogy még álomnak is túl szép egy i-lyen kazetta: hordozható, nem kell hozzá segédeszköz, nem fo­gyaszt energiát, nem zavar má­sokat, és többé-kevésbé gondo­latilag irányítható. Persze, ál­modozni könnyű. Lássuk hát a rideg valóságot! Egyáltalán lé­tezhet-e ilyen kazetta? Vála­szom: hogyne, természetesen!
A következő kérdés: és hány évig várhatunk erre az ijesztő-en tökéletes kazettára?             
Erre is tudok válaszolni, még­hozzá egészen határozottan. Nem várhatunk rá — mert megvan, már ötezer éve. Amiről minded­dig beszéltem, az ugyanis nem más, mint a könyv.
A fenti szöveg szerzője egy neves sci-fi író. Nevét és a kö­tet címét, melyből ezt az írást vettük, megtudhatja a következő rejtvényekből.
Skandi-rejfvény
A mini-skandi csillaggal Jelzett vízszintes sorában elrejtett híres sci-fi író (több mint 400 mű szerzője) néhány művének címét tartalmazzák a fősorok.
VÍZSZINTES: 2. 1973-ban megjelent játékos han­gú esszéit összegyűjtő könyv címe, 16. Tetet, 18. Érzékiség, 19. Kisebb, lapos fenekű edény, 21. Csök­kenti a súrlódást. 23. Észak-olaszországi város, 24. Ukrán egyetemi város, 25. A legalacsonyabb rangú főnemes, 26. Folyami kavics, 28. Svéd, magyar és osztrák gépkocsijelzés, 30. Állóvízzel kapcsolatos-31. Szóösszetételekben az élettel való kapcsolatot jelöli, 32. Sorszámnévképzö, 33. Pápai korona. 35 Magyarországon élő szerb, 36. Argon vegyjele, 37. Óramutató, népiesen, 39. Tűzről... menyecske: szólás, 41. Esek!, 42. Karó, 43. Legnépszerűbb so­rozatának gyűjtőcíme, 45. Kutrica, 46. A cselekvés rugója, 48. Energiát folyamatosan kibocsát, 49. Rakéta-hajtóanyagok összefoglaló neve, 50. Néma fűz!, 51. Nátrium és bór vegyjele, 53. Az arany­koporsó írója, személynevének kezdőbetűjével, 55. A juh hímje, 56. DEC, 57. Közel-keleti nép. 59 Hengeres testű, tüskés szárnyú hal, 60. Állati ere­detű szövettel bevon, 62. ívben ide-o.la mozog, 63. ... és kunyhó: Petőfi-vers, 65. Olimpiai bajnok, ma­gyar tornászlány, 67. Arra hajít, 69. A déli föld­gömb leghosszabb alagútja, 70. Lehagyott, 72. Lengyel város, 73. Ebben a novella-füzérében je­lent meg a robotika három törvénye, 74. A leg­utolsó megjelent sci-fi regényének címe.
FÜGGŐLEGES: 1. E regényében a szupernóvái! keletkezésének elméletét magyarázza, 2. Szándé-kozá, 3. Vízi szállítóeszköz, 4. Szóösszetételekben a füllel való kapcsolatot jelöli, 5. Ellentétes kötő­szó, 6. Munka, oroszul, fonetikusan, 7. Amerikai lovassport, 8. Vissza: .. .Pavone olasz énekesnő, 9. Borókapálinka, 10 Díszítve, 11. Helyesel az orosz, 12. Baranya megyei község, 13. Kitaposott út jei-z'íje, 14. Végtag része, 15. Dr. Asimov elöadótanár első sci-fi regényének címe, amelyet a bostoni egyetem orvoskollegái is elfogadtak, 17. Kézjeggyel ellát, 20. Régi puska jelzője, 22. Zsidó templom, 24. Magyar könnyűzene-énekesnő (Teréz), 27. Szemüveg. 29. Területeket elválasztó oszlop, 32. Keltezés, 33. Hajó része, ,34. Házastárs anyja, 37. Ruhát tisztít, 38. Széles, egyenes élü kapa, 39. Pizza eleje!, 40. Ta­szít, 44. Arcon csattan, 47. Küzdősport, 50. Karbol-sav, 52. Ragadozó ön, 54. Zsír tartására használt fe-deles edény, 56. Óvodás, 58. Adriai bukószél. 60. Dickens írói álneve, 61. A szokásnak megfelelően, latin kifejezéssel, 62. Falevél, 64. Kopasz, 66. Asz-szonyt, 68. Adóz a végén!, 70. Házőrző, 71. Temes megyei autójelzés.
A TESZERAKT sci-fi klub adatai alapján készítette                      BERECZKI GYÖRGY