THE INTERNATIONAL SCIENCE FICTION ASSOCIATION OF PROFESSIONALS HUNGARIAN CHAPTER BUDAPEST VI„ BAJZA U . 18.
H-1062
Szatmári Zsolt - Tordai Zsolt Bul. 1 Dec. 1913 Nr. 273/18 Tg. Mures43oo Románia
Budapest, 1991. július 5.
Kedves Szatmári Zsolt és Tordai Zsolt!
Köszönöm Csanády Andrással küldött, június 2o.-án kelt le­velüket. Gratulálok klubjuk megalakulásához és sikeres mű­ködéséhez, kivánom, hogy erősödjenek és "szaporodjanak", az a véleményeim, hogy az ilyen szervezetek is segítenek,az em­berek egymásra találásában és a kölcsönös megértésben. A le­velükben körvonalazott programjukat jónak tartom, s enged­jék meg, hogy néhány tanáccsal, ötlettel hozzájáruljak, per­sze figyelembe véve, hogy az ottani helyzetet nem ismerem i-gazán, nincsenek pontos elképzeléseim lehetőségeikről. 1.
A science fiction /sci-fi/ felől sok irányba lehet elindulni. Meg lehet nézni világirodalmi múltját, ami nagyon sok és érté­kes, meg lehet nézni múltját a magyar irodalomban. Csak néhány nevet említek: Jókai, Babits, Karinthy , Csáth Géza, Karácsony Benő, stb. stb. Kellene keresni olyan irodalmárt, vagy tanárt, aki vállalná előadások tartását ezekről az Írókról és fantasz­tikus müveikről. Valamilyen segitséget tudnánk adni hozzá. A sci-fi érintkezik a jövőkutatással, futurológiával, prognosz­tikával. A jövő mindenkit érdekelhet, ha tudnak, akkor szervez­hetnek olyan csoportot, amelyik ezzel foglalkozik. A temesvári Mandics György rengeteg mindent ismer ebből is, az ufókról is sokat tud, próbálják meg megkeresni és segítségét kérni. Az alapelv az, hogy ne zárkózzanak be a sci-fibe, nézzék meg határterületeit és azokkal is foglalkozzanak. Ide tartoznak persze a képzőművészeti alkotások és a filmek is. Rengeteg ilyen van, tudom, hogy nehezen férnek hozzá, de megpróbálhatunk ebben is segiteni valamit.
2.
Rendkívül fontosnak tartom, hogy keressenek kapcsolatot más
olvasóival és Íróival, szerveződjön minél több helyi klub, ezek egymást tudják segiteni, erősíteni. Később belőlük egy­séges hálózatot lehet létrehozni. Nem tudom, van-e lehetősé­gük arra, hogy ottani magyar újságokban irjanak müködésükról, esetleg felhivást tegyenek közzé a klubok megalakításáról. Fi­gyelembe kell venni, hogy sokan nem szeretik a sci-fit, de ta­lán mindenkinek meg lehet magyarázni, hogy fontos lehet min­den szempontból a sci-fi klubok szervezete, s ezt talán a leg­igényesebb irodalmárokkal, irókkal is meg lehet értetni. Jónak tartom, hogy kapcsolatuk van a irodalmi körrel és irodalomta­nárral, feltételezem, hogy az illető sokat segíthet, hiszen le­hetnek kapcsolatai más városok tanáraival, iskoláival is.
Nagyon helyesnek tartanám, ha felvennék,a kapcsolatot a román sci-fi klubokkal, irókkal, kiadókkal is. Ismereteim szerint ko­rábban működtek ilyenek s talán Erdélyben is, sőt kiadtak maga­zinokat, könyveket, antológiákat is. Ne értsék félre, amit mon­dok: fontosnak tartanán a sci-fiben a magyar és román klubok együttműködését a barátságos beszélgetéseket, vitákat, ismeretek kicserélését.
4. A klub tagjainak irodalmi, művészeti, stb, tevékenységét min­den formában bátorítani kell. Jó lenne, ha sokszorositott klub­lapot tudnának megjelentetni, de ha ez most még nem megy,/akkor is készülni kellene rá, mert esetleg a jövobon megoldható. A klub működését illetően az lenne a jó, ha a tagok megismernek és barátoknak tekintenék egymást. Gondolják el ennek perspektíváit, 5.
Kérdeztek a GBK klubok működéséről. Ezt csak akkor lehetne meg­válósitani, ha az ottani könyv és lapkiadást meg lehetne szer­vezni,, vagy akkor, ha be tudnának kapcsolódni a magyar GBK mun­kájába. Ez utóbbinak akadálya a pénz, mert leiben nem lehet tag­díjat fizetni. Egyébként,a klubok lényegében ugyanazt csinálják, amiről fentebb beszéltem.
6.
Levelükben irnak a Madisz KFT megalakulásáról. Ha lesz lehetősé­gük könyvek és lapok vásárlására, akkor szívesen segitek, tu­dunk adni aránylag olcsón belőlük, dehát éhhez személyes megbe­szélés kellene. Ha jönnének a KFT-től, akkor keressenek meg, s beszélhetünk az együttműködésről, amely még anyagilag is nyere­séges lehet.
Valószínűleg el tudnám intézni, hogy kisebb mennyiséget támo­gatásként adjunk az erdélyi kluboknak. El tudok képzelni ennél üzletiesebb tevékenységet is, pl. könyv- és lapkiadást, akár még románul is, ha ennek anyagi vonatkozásai tisztázhatok. Ezt talán mondják el a KFT vezetőjének, s gondolkozzanak el a lehe-tőségről. Nem tudom, hogy ott milyen engedély szükséges a könyv­kiadáshoz, hogyan lehet azt megszerezni, mennyi pénz kell hozzá, stb. stb. de érdemes lenne utána nézni, mert igen jé munkákat lehetne - akár románul is - megjelentetni. Ezt persze alaposan át kell gondolni és megbeszélni. 7.
Kedves Zsoltok, talán látják, hogy én az egészről s annak lehe­tőségeiről mit gondolok. A sci-fi nagyon sok lehetőséget ad, ismerem a világ mozgalmait és a magyar fejlődés történetét is, tudom, hogy mi mindenné lehet,az egészet fejleszteni, persze sok munkával és lelkesedéssel. Azt hiszem, hogy erre Erdélyben ugyamugy van lehetőség, mint bárhol a világon. Szivesen segitek abban is, hogy nemzetközi kapcsolataik is legyenek, de ehhez e-lőbb a klubokat kell megerősíteni. Keressenek olyan embereket, akik angólul, franciául, németül, stb. stb. tudnak és akik vál­lalnák a külföldi levelezést és kapcsolatteremtést. Cimeket ké­sőbb biztosan tudok adni.
8.
Még valamit. Mostanában nálunk - nem tudom, hogy mi a helyzet Erdélyben - nagy divatja van a különböző misztikus tanoknak, a kanálhajlitgatástól és agykontrolltél kezdve a repülj csészeal­jakig. Ém - általában - nem hiszek ezekben,de nem zárkózom el mereven az isme tetésuktol. Ha ilyen igényekkel találkoznak, ak­kor értsék meg és próbálják meg a klubhoz kapcsolni okét. Dehát erről is inkább személyesen kellene beszélgetni.
9.
Remélem, hogy nem ijedtek meg ettől a sok mondokától, vagy "ta­nácstól" és a várható sok munkától, mert bizony ha komolyan ve­szik, akkor sok lesz a munka. Természetesen nem kell mindent elfogadni ábból, amit irtam, mert mindent a helyi lehetőségek döntenek el és én azokat nem nagyon ismerem. Még egyszer gratulálok a klubhoz, sok sikert kívánok, Ígérem, hogy amiben segíteni tudok, abban segítek. Várom levelüket és a személyes találkozást.
Üdvözlettel: